Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Άκυρη πριν καν αρχίσει η εργασιακή εφεδρεία

Κινήσεις εντυπωσιασμού με οργανισμούς που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί
Κενή περιεχομένου και ουσίας είναι η λίστα με τους οργανισμούς, που θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, καθώς το 20% εξ αυτών έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί, ενώ πολλοί εκ των φορέων δεν έπρεπε να βρίσκονται καν στον σχετικό κατάλογο, αφού εξαιρούνται των διατάξεων του Ν. 3986/2011.

Η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομιών συμπεριέλαβε στους 151 οργανισμούς, που θα επιβληθεί η εργασιακή εφεδρεία, και φορείς που έπρεπε να είχαν ήδη καταργηθεί και συγχωνευθεί, όπως η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ), ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ), το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), ο ΕΟΜΜΕΧ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ), γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη βούλησης της κυβέρνησης να αναδιαρθρώσει ή να κλείσει τους εν λογω φορείς, κάτι που προβλέπεται ρητά στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο.

Ωστόσο, η «λίστα εντυπώσεων» της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ ενδεχομένως να κριθεί και παράνομη από τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς σε αυτή περιλαμβάνονται φορείς που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ και δεν ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του Ν. 3986/2011.

Για τους σκοπούς του Ν. 3429/2005, ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν.

Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το Ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται όταν το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του 50% ή άλλες δημόσιες επιχειρήσεις:

• Είναι κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΚΟ,

• Ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική της συνέλευσης,

• Δύνανται να διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του διοικητικού της συμβουλίου ή

• Χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητα της σε ποσοστό άνω του 50%.

Ωστόσο, στην λίστα με τους οργανισμούς που θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας περιλαμβάνονται και αυτοχρηματοδοτούμενοι φορείς όπως ο ΕΛΟΓΑΚ, ο ΟΒΙ, η Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά, και άλλοι, που δεν διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, κάτι που είναι εύκολο να αποδειχτεί στα διοικητικά δικαστήρια. Έτσι, αναμένεται πλήθος προσφυγών από τους θιγόμενους φορείς και παράταση της όλης διαδικασίας.

Πηγή: 24h.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει