Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

«Ενισχύουμε την ασφάλεια πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων»

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε σήμερα Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 1 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013», για την κατηγορία «ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» του Κωδικού Προτεραιότητας : «ΛΙΜΕΝΕΣ».
Η πρόσκληση είναι προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 916.608,45 € και απευθύνεται στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ ΑΕ).

Οι πράξεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων – Λιμενικών Εγκαταστάσεων / κώδικας ISPS (Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Νόμος 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις»), στην οποία εντάσσεται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Λιμένας του Βόλου.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει