Ενισχύσεις 52 εκατ. ευρώ για ΜμΕ της Κεντρικής Μακεδονίας

Την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού από 100.000  έως και 600.000 ευρώ προβλέπει το πρόγραμμα «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού». Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Τη σχετική πρόσκληση, υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης (φωτο). Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2019. 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 52 εκατ. ευρώ και είναι ένα από τα μεγαλύτερα όλων των εποχών που έχουν προκηρυχθεί  σε επίπεδο  μιας περιφέρειας. Από τα 52 εκατ. ευρώ τα 22 θα διατεθούν για υφιστάμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και τα 20 για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης 5,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για νέες και υπό σύσταση μεταποιητικές επιχειρήσεις και 4,5 εκατ. ευρώ για νέες και υπό σύσταση τουριστικές επιχειρήσεις.

Το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως το 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός Τομέας, Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Έργο τουλάχιστον ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους έξι μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του  παραπάνω ποσοστού δαπάνες.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα  έχουν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,  υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Ειδικότερα, επιλέξιμες  είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται οι εξής:

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Επιλέξιμες σε αυτή την κατηγορία είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για αρχική επένδυση (όπως αναφέρεται στον σχετικό ορισμό), καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης. Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και συντήρησης.

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:

– Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης.

– Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου που συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο.

– Εργασίες και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε.

– Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ.

– Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

2.Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:

– Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης προϊόντων, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση ΑΠΕ.

– Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων  και μέχρι 15.000  ευρώ συνολική επιλέξιμη αξία.

3. Λογισμικά

Στην κατηγορία αυτή, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS)

– Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών

– Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α)

– Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e – Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών,

– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

-Συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.α

4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες/ δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με: ” Πιστοποίηση αναγνωρισμένων διαχειριστικών συστημάτων που καταλήγουν σε λήψη πιστοποιητικού από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα. ” Σχεδιασμός και πιστοποίηση καθώς και συσκευασία/ ετικέτα προϊόντων/ υπηρεσιών. ” Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους.

Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνονται τα εξής:

– Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.

– Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας.

– Δοκιμές/επαληθεύσεις/ πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

– Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

– Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.

– Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

– Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση ποιότητας/ τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.

 – Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.

– Διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και μέτρησης, λειτουργιών και διαδικασιών

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει