Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ιερά εξέταση για διευθυντές του Δημοσίου

Από το «κόσκινο» του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων θα περνούν από την επόμενη χρονιά οι υποψήφιοι για θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο. Εκτός από τη μοριοδότηση των τυπικών τους προσόντων, θα καθίσουν στα θρανία για να δώσουν γραπτές εξετάσεις, ενώ όσοι θέσουν υποψηφιότητα για γενικοί διευθυντές και διευθυντές, θα περάσουν και από συνέντευξη.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του «το Έθνος», σήμερα, οι θέσεις προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες αριθμούν περίπου 29.000, εκ των οποίων οι 373 είναι γενικοί διευθυντές, 5.350 διευθυντές, 20.000 τμηματάρχες και 3.000 προϊστάμενοι τμημάτων.

Οι θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο αναμένεται να μειωθούν κατά 30% (19.000) με την εφαρμογή του σχεδίου για το επιτελικό κράτος, που προβλέπει τη διαμόρφωση νέων οργανογραμμάτων για όλα τα υπουργεία και τα ΝΠΔΔ.

Η «μάχη» για την κατάληψη μίας θέσης προϊσταμένου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα «σκληρή» μεταξύ των υποψηφίων ,που υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούν τους 100.000 υπαλλήλους. Κίνητρο για την εξέλιξη των υπαλλήλων θα αποτελέσει η αύξηση των επιδομάτων θέσης όπου -σύμφωνα με πληροφορίες- θα φτάσουν και τα 1.000 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές με τη θεσμοθέτηση του ενιαίου μισθολογίου.

Σημαντικό κίνητρο επίσης για τους υποψήφιους προϊσταμένους θα αποτελέσει και η δυνατότητα που θα τους δίνεται να θέτουν υποψηφιότητα για θέσεις ευθύνης σε άλλο υπουργείο ή φορέα με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα κριτήρια της προκήρυξης.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, για το νέο βαθμολόγιο, που επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα διαμορφωθούν τρεις βαθμοί-δεξαμενές στελεχών για τη δημόσια διοίκηση. Στους τρεις ανώτερους βαθμούς της νέας διοικητικής πυραμίδας του Δημοσίου θα συμμετέχουν υπάλληλοι υψηλών προσόντων και με σημαντική προϋπηρεσία, αφού θα πρέπει να έχουν τον α’ βαθμό.

Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που κατατέθηκε την Παρασκευή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ κάθε τρία χρόνια ανεξάρτητα από την προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης ισχύει για 6 έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία τους.

Οι εξετάσεις θα γίνουν με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι ερωτήσεις που θα επιλεγούν από το ΑΣΕΠ θα είναι κοινές για κάθε θέση ευθύνης, προσανατολισμένες σε θέματα οργάνωσης και γνώσεων που απαιτούνται για την άσκηση διοίκησης. Θα προηγηθούν οι εξετάσεις των υποψήφιων γενικών διευθυντών και μετά την επιλογή τους θα ακολουθήσουν οι γραπτοί διαγωνισμοί των διευθυντών και των τμηματαρχών.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Γ. Βέης έκανε λόγο προσφάτως για δύσκολο εγχείρημα, λόγω του γεγονότος ότι αναμένεται να συμμετέχουν στον γραπτό διαγωνισμό περισσότεροι από 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Η μοριοδότηση στον γραπτό διαγωνισμό θα δίνει μέχρι 350 μόρια στον υποψήφιο και στη συνέντευξη, που θα γίνεται από το ΕΙΣΕΠ για τους υποψήφιους γενικούς διευθυντές και από τα Συμβούλια Επιλογής προϊσταμένων για τους διευθυντές, θα έχει ως ανώτατο βαθμό τα 300 μόρια.

Διαφάνεια

Οι νέοι προϊστάμενοι της δημόσιας διοίκησης θα έχουν πενταετή θητεία. Οι υποψήφιοι όλων των βαθμίδων θα εξετάζονται σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα, στη συνθετική και αναλυτική σκέψη.

Τα ποιοτικά ουσιαστικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου καταλαμβάνουν το 77% της μοριοδότησης που αφορά την τελική βαθμολογία έναντι 68% που ίσχυε στο παρελθόν. Για λόγους διαφάνειας θα δημοσιεύονται ανά δίμηνο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΕΙΣΕΠ για τις συνεντεύξεις.

Τρεις δεξαμενές στελεχών

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στην αξιολόγηση

Δικαίωμα συμμετοχής στην “τριπλή αξιολόγηση” για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο θα έχουν μόνο όσοι υπάλληλοι έχουν τον Α’ βαθμό. Σύμφωνα με την πρόταση για το νέο βαθμολόγιο που έχει διαμορφώσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα δημιουργηθούν τρεις δεξαμενές στελεχών από τις οποίες θα επιλέγονται οι γενικοί διευθυντές (βαθμός Α1), οι διευθυντές (βαθμός Α2) και οι προϊστάμενοι τμημάτων (βαθμός Α3).

1. Συγκεκριμένα, ο νόμος 3839/2010 ορίζει ότι για προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ εφόσον έχουν διατελέσει γενικοί διευθυντές, ή διευθυντές ή υποδιευθυντές για τρία τουλάχιστον χρόνια ή έχουν 18 τουλάχιστον έτη υπηρεσίας ή έχουν διατελέσει διευθυντές.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος που συνταξιοδοτείται σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του ΕΙΣΕΠ.

2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μπορούν να επιλεγούν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό Α’ οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα διευθυντή ή υποδιευθυντή ή προϊσταμένου τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’.

3. Για τις θέσεις προϊστάμενων τμήματος και αυτοτελούς γραφείου μπορούν να συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α’. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου η μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει ο αμέσως ανώτερος προϊστάμενος χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.


Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων όλων των βαθμίδων θα μοριοδοτηθούν για τα τυπικά τους προσόντα ως εξής:

Επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα: Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 25. Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας βαθμολογείται με 200 μόρια, ενώ σε άλλο γνωστικό αντικείμενο θα λάβει 100 μόρια. Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας βαθμολογείται με 160 μόρια και 80 μόρια αν δεν έχει συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης. Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προσθέτει 180 μόρια στον υποψήφιο. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται με 30-80 μόρια, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης.

Εργασιακή-διοικητική εμπειρία: Ο χρόνος υπηρεσίας μοριοδοτείται μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Αν ο υποψήφιος ήταν γενικός διευθυντής λαμβάνει μέχρι 380 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες). Αντίστοιχα ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης βαθμολογείται μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες) και ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες). Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από τον χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου υπολογίζεται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.

Ικανότητες-δεξιότητες:

Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια.

Οι ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά: συγγραφικό έργο, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.

Η ηθική αμοιβή του επαίνου: 70 μόρια.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης

Τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου και η διαδικασία που προβλέπεται

Ο νόμος για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο (3839/2010) διαμορφώνει ένα σύστημα με μορφή “πυραμίδας”, όπου η επιλογή των υποψηφίων γίνεται “από πάνω προς τα κάτω”. Εχει συγκροτηθεί ήδη το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, στο οποίο συμμετέχουν 4 μέλη του ΑΣΕΠ και ένα μέλος από τον Συνήγορο του Πολίτη. Πρόεδρος του ΕΙΣΕΠ είναι ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ, κ. Φ. Μπολόφης. Το ΕΙΣΕΠ θα προκηρύξει στα τέλη του έτους τις θέσεις γενικών διευθυντών έτσι όπως θα προκύψουν από τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των ΝΠΔΔ.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν για τα προσόντα τους, θα δώσουν γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη στο ΕΙΣΕΠ. Μετά την επιλογή των γενικών διευθυντών ακολουθεί η συγκρότηση από το ΕΙΣΕΠ των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) σε κάθε διοικητική μονάδα, τα οποία θα αποτελούνται από πέντε μέλη (δύο γενικούς διευθυντές του υπουργείου ή της υπηρεσίας, έναν γενικό διευθυντή άλλης υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, α’ βαθμού) και θα είναι αρμόδια για την επιλογή των διευθυντών της υπηρεσίας ή του υπουργείου στο οποίο έχουν συσταθεί.

Μετά την προκήρυξη θέσεων διευθυντών θα ακολουθηθεί η διαδικασία της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων, των γραπτών εξετάσεων από το ΑΣΕΠ και της συνέντευξης. Μετά και την επιλογή διευθυντών θα συσταθούν τα υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής τμηματαρχών ανά διοικητική μονάδα (υπουργείο ή ΝΠΔΔ), τα οποία θα αποτελούνται από 3 διευθυντές και 2 αιρετούς εκπροσώπους των δημοσίων υπαλλήλων, που θα προβούν στην προκήρυξη και επιλογή τμηματαρχών με γραπτές εξετάσεις και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται συνέντευξη.

Συνέντευξη

Στη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων γενικών διευθυντών και διευθυντών οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε θέματα επαγγελματικής δράσης, γνώσεων σχετικά με θέματα του φορέα και ικανότητες διοίκησης. Για λόγους διαφάνειας θα δημοσιεύονται ανά δίμηνο τα πρακτικά των συνεδριάσεων επιλογής, ενώ οι υποψήφιοι που θεωρούν ότι αδικήθηκαν μπορούν να προσφεύγουν στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται παρουσία και των συνυποψηφίων τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει