Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Καθαρά κέρδη 14 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank στο εξάμηνο

Καθαρά κέρδη ύψους 14 εκατ. ευρώ – εξαιρουμένων των ζημιών απομειώσεως των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου – μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 532 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2011 η Alpha Bank.

Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 209 πόντους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν:

– Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 879,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,1%, ως συνέπεια του μειωμένου όγκου των χορηγήσεων.

– Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 πόντους το β’ τρίμηνο σε 2,8%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολογήσεως των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων.

– Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε κατά 2,6%, σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών. Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε κατά 60 πόντους σε 49,8%.
– Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων παρέμεινε σταθερό σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 559,8 εκατ. ευρώ έναντι 562 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2010.
– Ζημίες απομειώσεως Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 539 εκατ. ευρώ μετά από φόρους.

– Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 532 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 209 πόντους.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος ανέφερε ότι «η συμφωνία που επετεύχθη την 21η Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ένα νέο πακέτο στηρίξεως προς την Ελλάδα, αποτυπώνει τη δέσμευση των Εταίρων μας να ενισχύσουν τις προσπάθειες αναδιαρθρώσεως της χώρας.

Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως θα βελτιώσει σημαντικά τη δημοσιονομική προοπτική της χώρας και σε συνδυασμό με τα μέτρα οικονομικής προσαρμογής, αναμένεται να αποκαταστήσει τα επίπεδα εμπιστοσύνης, αλλά και να θέσει την Ελλάδα σε τροχιά αναπτύξεως. Η Alpha Bank, ως σημαντικός παράγοντας της Ελληνικής Οικονομίας, συμμετέχει ανάμεσα στις τράπεζες που στηρίζουν εθελοντικά την πρόταση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), συνεισφέροντας ενεργά στην προσπάθεια της χώρας να εξέλθει από την ύφεση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Δημήτρης Μαντζούνης ανέφερε: «Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, επιτύχαμε τη διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας μας κατά το β’ τρίμηνο του έτους. Το Δίκτυό μας συνέχισε να παράγει σταθερά έσοδα από κύριες τραπεζικές εργασίες και η προσήλωσή μας στο πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών βελτίωσε την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών.

Επιπλέον, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων θωρακίζοντας τον ισολογισμό μας από τη συνεχιζόμενη οικονομική επιβράδυνση. Η επίδοσή μας στις πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), επιβεβαίωσε την υποδειγματική κεφαλαιακή μας θέση, ανέδειξε την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού στα πιο αντίξοα σενάρια και ενδυνάμωσε τη θέση μας ως της καλύτερης τραπέζης του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει