Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Κονδύλια 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία clusters

Έως και τις 31 Μαρτίου 2019, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους στο καθεστώς-πρόγραμμα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Συνέργειες και Δικτυώσεις», καθώς με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, δόθηκε δίμηνη παράταση (σ.σ. η αρχική προθεσμία έληξε στις 31 Ιανουαρίου).

Στόχος του καθεστώτος, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ, είναι η δημιουργία clusters μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η ενίσχυση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα παραγόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, να απευθυνθούν στις διεθνείς αγορές και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας.

Γι’ αυτό άλλωστε στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και συνεπώς στις επιχειρηματικές συστάδες (clusters) μπορούν να συμμετάσχουν πέραν των επιχειρήσεων και ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.ο.κ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση.

Το ύψος επενδυτικών σχεδίων πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης καθορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) και κυμαίνεται από 10% έως 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Στο λειτουργικό πλαίσιο του προγράμματος, οι επιχειρηματικές συστάδες θα διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα, στον οποίο θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχειρηματικής συστάδας θα την εκπροσωπεί, θα αναπτύσσει και εφαρμόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτήν.

Για να υπαχθεί μια επιχειρηματική συστάδα στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς μπορούν να υποβληθούν από τον φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν δυνάμει μέλη τους. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης δεν έχει ήδη συσταθεί κατά την υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του εν λόγω καθεστώτος, οι διαδικασίες σύστασής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας, η οποία τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής.

Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές συστάδες. Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Αντίστοιχα, στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής στον φορέα διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει