Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

«Μαχαίρι» έως 35% στους μισθούς εργαζομένων σε ΔΕΚΟ

Οροφή στις αποδοχές των εργαζομένων σε εισηγμένες ΔΕΚΟ, όπως οι ATEbank, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛ.ΤΑ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΡΚΟ ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, ΟΛΠ και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θέτει το υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ, Γ. Κυριακό.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην μείωση των αποδοχών του προσωπικού τους έως 25% και σε κάποιες περιπτώσεις έως το 35% των αποδοχών που λάμβαναν οι εργαζόμενοι τον Οκτώβριο 2009.

Όπως διευκρινίζεται, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων κλπ. του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.

Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται από το φορέα, στο τακτικό προσωπικό, στο προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κλπ.

Εάν το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων κλπ., εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.900 ευρώ κατά μήνα, ισχύει ως όριο αυτό των 1.900 ευρώ μηνιαίως.

Επομένως εάν οι εταιρείες προβαίνοντας σε μείωση, π.χ. 30% (και όχι 35%) του κόστους μισθοδοσίας τους σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος την 31.12.2009, επιτυγχάνουν να έχουν μέσο κατά κεφαλή κόστος ίσο των 1.900 ευρώ, τότε περιορίζονται στη μείωση αυτή και δεν προβαίνουν σε μείωση ίση με το 35%.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η μηνιαία μείωση που επέρχεται στις αποδοχές των υπαλλήλων από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι μεγαλύτερη από 25% σε σχέση με τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου τότε η μείωση κατανέμεται ως εξής:

α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων, δηλαδή την 31.10.2011

β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από το τέλος του πρώτου έτουςεφαρμογής, δηλαδή από 1.11.2012 και εφεξής.

Π.χ. υπάλληλος που λαμβάνει κατά την 31.10.2011 μηνιαίες αποδοχές ύψους 3.000,00 ευρώ. Εάν με την εφαρμογή του νόμου οι αποδοχές του θα πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 2.000 ευρώ τότε οι μηνιαίες αποδοχές του υπάλληλου αυτού θα μειωθούν ως εξής:

Από 1.11.2011 έως 31.10.2012: 3.000,00 – (3.000,00 x 25%) = 2.250,00 ευρώ.

Στο ποσό των 250.00 ευρώ που απομένει για να διαμορφωθούν οι αποδοχές στα 2.000,00 ευρώ θα αφαιρεθεί σε δύο δόσεις ως εξής :

Από 1.11.2012 έως 31.10.2013: 2.250,00 – 125,00 = 2.125,00 ευρώ.

Από 1.11.2013 και εφεξής: 2.000,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που σε κάποιες εταιρείες τον πρώτο ή το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του νόμου, το μέσο κατά κεφαλή κόστος υπερβαίνει το όριο του 65%, όπως ορίζεται ανωτέρω, για το λόγο ότι εξάντλησαν το περιθώριο της μείωσης, δηλαδή το 25%, θα πρέπει στα στοιχεία που αποστέλλουν να περιέχεται σαφής και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση από την οποία να διαφαίνεται ξεκάθαρα ο λόγος της απόκλισης, προκειμένου να μην υποστούν τις συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο.

Οι εισηγμένες ΔΕΚΟ υποχρεούνται με το πέρας κάθε τριμήνου και εντός 20 ημερών να υποβάλλουν στο υπουργείο Οικονομικών αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω περιορισμών.

Εάν υπάρχει υπέρβαση οι φορείς υποχρεούνται σε περικοπές το επόμενο τρίμηνο, ώστε να συμμορφωθούν στα επιβαλλόμενα όρια και να αποκατασταθεί η υπέρβαση. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διακόπτεται αυτοδικαίως η επιχορήγηση που τυχόν λαμβάνει ο φορέας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, τα στοιχεία θα υποβληθούν στο τέλος του Δεκεμβρίου και μέχρι την 20/01/2012.

#artFoot { width: 100%; margin: 30px 0pt; }#artFoot td.l { vertical-align: middle; }#artFoot td.r { text-align: right; vertical-align: middle; }#artFoot td.r a { text-decoration: none; }#artFoot td.r a:hover { text-decoration: underline; }#artFoot td.r img { border: 0px none; vertical-align: middle; }#artFoot td.r div { border: 0px none; text-align: right; font-family: arial; font-size: 14px; width: 295px; float: right; color: black; }

Μπορεί επίσης να σας αρέσει