Ούτε πανικός. Ούτε Σταρχιδισμός. Ούτε θρησκευτικός φανατισμός, κα Γιαμαρέλου.

Ελευθέριος Ανευλαβής

«[…]Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται ότι από τη Θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο […] θα κοινωνήσω με πίστη στον Θεό ότι δεν κολλάω, όταν συμμετέχω σε ένα τέτοιο μεγάλο μυστήριο. Σας λέω αυτό που θα κάνω για τον εαυτό μου και το πιστεύω για όλους». (Ελένη Γιαμαρέλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Λοιμωξιολόγος).

Αγαπητή, Ελένη, 

θα πρέπει να συνομολογήσεις, κατά λογικήν αναγκαιότητα, ότι στη μετάληψη, ο πιστός δεν τρώει το πραγματικό σώμα, ούτε πίνει αληθινό αίμα του Χριστού. Εάν συνέβαινε αυτό, θα ήτο  κανιβαλισμός, ανθρωποφαγία. 

Κυρία Γιαμαρέλου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, Λοιμωξιολόγος,  

Θα πρέπει να γνωρίζετε καλά, κάλλιον εμού του Ελευθερίου Ανευλαβούς, ως θρησκευόμενη και επιστήμων, ότι πρόκειται για συμβολισμό του Μυστικού Δείπνου. 

«Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε,  

και καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου·»


(Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον,  κστ΄:26) 

Και προφανώς, το «έκλασε» — «τον έκοψε τον άρτο  εις τεμάχια», μεταφράζει ο Τρεμπέλας ( Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας σελ.  117)— δεν έχει καμία σχέση με την αναφώνηση της αμόρφωτης, πραγματικά, όμως,  πιστής γριούλας: «προσκυνούμε την πορδίτσα σου». 

Υμείς όμως, Κυρία Γιαμαρέλου;…

Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής: 

«Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· 

πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου»


(Ματθαίος , κστ΄ 27, 28) 

«Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω μεθ’ ημών καινόν εν τη βασιλεία του Πατρός μου». 

(Ματθαίος κστ΄ 29) 

«Σας λέγω δε, ότι από τώρα δεν θα ξαναπιώ από το προϊόν αυτό και γέννημα της αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης,  όταν ευφραινόμενος θα το πίνω μαζί σας και καινούργιο και πολύ πιο χαρμόσυνον εις την βασιλείαν του Πατρός μου» (Μεταφράζει και πάλι ο Τρεμπέλας στη σελ. 117)  

Το γέννημα της αμπέλου, είναι το κρασί, και ο συμβολισμός εμφανέστατος.

Και υμείς, αγαπητή κυρία Γιαμαρέλου, μετ’ ενίων ιερέων και αρχιερέων, ανυμνείτε: «ο Χριστός δεν έχει ιούς.»  

Κύριε των δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός Σου βοηθόν ουκ έχομεν, έναντι της μικρονοίας κενοκράνων θρησκολήπτων, Χριστεμπόρων. 

«Και ποιήσας φραγγέλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλε εκ του ιερού […] και των κολλυβιτών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέτρεψε». 

(Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον β΄ 15)

«Μη ποιείτε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου». 

(Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον β΄ 16).

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει