Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Παράνομος ο τρόπος πρόσληψης στο Μουσείο της Ακρόπολης

Μη νόμιμες ρυθμίσεις εντόπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την κήρυξη του οργανισμού του Μουσείου Ακροπόλεως που πρόκειται να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 4.357.536 ευρώ.

Ειδικότερα, οι παράνομες διατάξεις που εντοπίστηκαν από τους συμβούλους του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Α. Σκούφαλος) αφορούν τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού στο «Μουσείο της Ακρόπολης».

Με το σχέδιο διατάγματος καθορίζεται η νομική μορφή, η έδρα και η αποστολή του «Μουσείου Ακρόπολης». Επίσης, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Μουσείου, ενώ συνιστώνται οι θέσεις του προσωπικού και προβλέπονται τα προσόντα διορισμού και οι διαδικασίες πρόσληψης του, καθώς και τα προσόντα για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.

Στην υπ’ αριθμ. 141/2011 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, επισημαίνεται ότι είναι μη νόμιμη και κατά συνέπεια διαγραπτέα η διάταξη εκείνη του σχεδίου διατάγματος (άρθρο 15) που προβλέπει τη σύσταση 41 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Μουσείο.

Και κρίθηκε παράνομη η επίμαχη διάταξη, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος η δημόσια διοίκηση στελεχώνεται κατ’ αρχήν με μόνιμο προσωπικό και κατ’ εξαίρεση το Σύνταγμα επιτρέπει την πλήρωση θέσεων με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Στην τελευταία αυτή κατηγορία, δηλαδή σε αυτήν των κατ’ εξαίρεση προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου, εντάσσονται μόνο οι αναγκαίες προσλήψεις προσώπων με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματική εμπειρία.

Αντίθετα, οι δικαστές για τους ίδιους λόγους, έκριναν νόμιμη μια δεύτερη διάταξη του ίδιου άρθρου που προβλέπει τη σύσταση 15 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ακόμη, νόμιμη κρίθηκε η διάταξη του σχεδίου διατάγματος που προβλέπει την πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ («νόμος Πεπονή) ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το οποίο εξειδικεύεται στα γνωστικά αντικείμενα: 1) αρχαιολογίας, 2) μουσειολογίας, 3) μουσειοπαιδαγωγικής, 4) συντήρησης αρχαιοτήτων έργων τέχνης, 5) αρχιτεκτόνων και 6) μηχανικών πληροφορικής. Τα πέντε αυτά γνωστικά αντικείμενα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του «του νόμου Πεπονή».

Παράλληλα, παράνομη κρίθηκε η τέταρτη παράγραφος του ίδιου άρθρου (21) που προέβλεπε την εκτός ΑΣΕΠ πρόσληψη άλλων ειδικοτήτων, όπως είναι φιλολόγων, κοινωνικών επιστημόνων κ.λπ.

Επίσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας «έκοψαν» ως μη νόμιμη και μια άλλη, δεύτερη, ρύθμιση που προέβλεπε την πρόσληψη δικηγόρου χωρίς να προηγηθεί -όπως προβλέπει η νομοθεσία- προκήρυξη και να ελεγχθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων από ειδική επιτροπή, να παραχωρηθούν συνεντεύξεις από τους υποψηφίους κ.λπ.

Νόμιμη όμως κρίθηκε η διάταξη εκείνη του σχεδίου διατάγματος που προβλέπει την πρόσληψη νομικού συμβούλου του Μουσείου κατ’ επιλογήν, χωρίς δηλαδή προκήρυξη. Κρίθηκε δε νόμιμη η επίμαχη διάταξη καθώς η κατ επιλογή κάλυψη της συγκεκριμένη θέσης προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν. 1649/1986).

Τέλος, νόμιμη κρίθηκε η ρύθμιση που προβλέπει ότι μπορεί να τίθενται πρόσθετα προσόντα για την επιλογή των προϊσταμένων και των υπαλλήλων του Μουσείου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει