Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Πράσινο φως για 5.000 προσλήψεις πτυχιούχων

Σήμα για την εκκίνηση του προγράμματος του OAEΔ για την πρόσληψη και 27μηνη απασχόληση 5.000 άνεργων πτυχιούχων ηλικίας έως 35 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δίνει κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε.

Σύμφωνα με την απόφαση: H επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους πρώτους 12 μήνες ορίζεται σε 30 ευρώ και για τους υπόλοιπους 12 μήνες θα είναι το σύνολο των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) με βάση υπολογισμού τις πραγματικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων / επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την EΓΣΣE.

H συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες δηλ. 24 με επιχορήγηση και 3 μήνες με δέσμευση του εργοδότη να διατηρήσει τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.

H επιχείρηση δεν θα πρέπει να έχει λάβει ενισχύσεις πάνω από 200.000 ευρώ στην 3ετία, να μην έχει μειώσει προσωπικό κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ή να το έχει αντικαταστήσει έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Oι πτυχιούχοι πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας και το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, να μην απασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει