Πώς θα χορηγούνται οι βεβαιώσεις καινοτομίας για τις ΜμΕ

Υποχρεωτικά, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) θα πρέπει να περάσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα-καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ».

Ειδικότερα, πριν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), θα πρέπει να έχουν λάβει βεβαίωση από τη ΓΓΕΤ ότι το επενδυτικό τους σχέδιο είναι καινοτόμο.

Δηλαδή, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι (το επενδυτικό σχέδιο) αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, όπως αυτές περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Φωτάκη.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε χθες, αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ» συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ για το έτος 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεωρητικά θα ανοίξει στις επόμενες ημέρες, ωστόσο πρακτικά, αιτήσεις στο ΟΠΣΚΕ θα «αναρτώνται» από τα τέλη Νοεμβρίου καθώς οι ενδιαφερόμενοι, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να λάβουν τη βεβαίωση καινοτομίας από τη ΓΓΕΤ.

Σημειώνουμε ότι στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες του καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ» περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. τα επενδυτικά σχέδια του συγκεκριμένου καθεστώτος-προγράμματος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για την αξιολόγηση του καινοτομικού χαρακτήρα των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τη ΓΓΕΤ θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τα επενδυτικά σχέδια κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα υποβολής τους και η σχετική βεβαίωση ή απόρριψη θα εκδίδεται εντός διαστήματος 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στη ΓΓΕΤ με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα κριτήρια καινοτομίας

Για την έκδοση της βεβαίωσης καινοτομίας εξετάζεται η εκπλήρωση, στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, μιας εκ των παρακάτω τριών περιπτώσεων:

Α. Η επιχείρηση έχει επιτυχώς υλοποιήσει χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο δράσεων ΕΣΠΑ ή ανταγωνιστικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικών πρωτοβουλιών και συγκεκριμένα στα HORIZON 2020, EUROSTARS, FP7, Joint Technology Initiatives(JTIs/JUs), Joint Programming Initiatives, AAL, PRIMA, INTERREG, URBACT, ή στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου (ΕΟΧ) κατά τα τρία τελευταία έτη, το οποίο έργο σαφώς σχετίζεται με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται για υπαγωγή στο άρθρο 47 του ν.4399/2016.

Β. Η επιχείρηση διαθέτει τίτλο προστασίας με ισχύ στην Ελλάδα που έχει εκδοθεί στο όνομά της ή εκ μεταβιβάσεως ή τίτλο του οποίου κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, όπως: δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εξαιρουμένου του πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας, δίπλωμα τροποποίησης για εφευρέσεις που αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης εφεύρεσης, που προστατεύεται ήδη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φαρμάκου υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας), συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας), πιστοποιητικό καταχώρισης για τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, πιστοποιητικό καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, πνευματικά δικαιώματα επί λογισμικού.

Γ. Στις περιπτώσεις που τα κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια δεν πληρούν τα οριζόμενα των περιπτώσεων Α και Β, ο καινοτομικός χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήριο 1ο. Αξιολογείται ο βαθμός καινοτομικότητας/βαθμός τεχνολογικής διαφοροποίησης του προς ανάπτυξη προϊόντος, παραγωγικής διαδικασίας ή υπηρεσίας.

Κριτήριο 2ο. Αξιολογείται η τυχόν αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης.

Κριτήριο 3ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί κατά τα 2 τελευταία έτη μέσω του θεσμού του venture capital (κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών) ή από κάποιο επιχειρηματικό άγγελο (business angel), που είναι μέλος ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων.

Κριτήριο 4ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει λάβει κατά τους τελευταίους 24 μήνες βραβείο έρευνας και ανάπτυξης ή βραβείο καινοτομίας.

Κριτήριο 5ο. Αξιολογείται ο βαθμός αξιοποίησης από την επιχείρηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον τομέα του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου.

Κριτήριο 6ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει δημοσιεύσει κατά τους τελευταίους 24 μήνες σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου με κριτές άρθρο ή εργασία το αντικείμενο των οποίων σαφώς σχετίζεται με αυτό του επενδυτικού σχεδίου.

*Δείτε την ΚΥΑ για υπαγωγή ΜμΕ σε χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού, στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”. 

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει