Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Στενός κορσές Χουλιαράκη σε φορείς και υπουργεία

Στενό κορσέ στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019 επιχειρεί να «φορέσει» σε υπουργεία και φορείς γενικής κυβέρνησης το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λαμβάνοντας παράλληλα μέριμνα για την κάλυψη έξτρα δαπανών που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις, για τις οποίες όμως υπάρχει αναγνώριση απαιτήσεων με πρακτικά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Εγκύκλιος οδηγιών του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη περιγράφει τη διαδικασία σύνταξης «Μνημονίων Συνεργασίας» τόσο μεταξύ των υπουργείων και του υπουργείου Οικονομικών, όσο και των φορέων γενικής κυβέρνησης με το υπουργείο Οικονομικών, μέσω των οποίων θα αναλαμβάνονται δεσμεύσεις λήψης διορθωτικών μέτρων στην περίπτωση κατά την οποία «από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους». Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, «όλοι οι φορείς οφείλουν να υιοθετήσουν μηχανισμούς και να προγραμματίσουν δράσεις που εξασφαλίζουν τη μηνιαία παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα αποκλίσεις από τους στόχους».

Από την εγκύκλιο προκύπτει ακόμα η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει το project της «επισκόπησης δαπανών», στοχεύοντας σε επιπρόσθετες εξοικονομήσεις, ενώ πέφτουν και επίσημα τίτλοι τέλους στο πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου.

Το βάρος της επισκόπησης δαπανών για το 2019 φαίνεται να πέφτει κυρίως στα υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, για τα οποία ορίζεται ότι «αποστέλλονται και τα ειδικότερα στοιχεία τα οποία έχουν συμφωνηθεί κατά το έτος 2018, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επισκόπησης δαπανών για το 2019, όπως στοιχεία δεικτών, τεκμηρίωση υλοποίησης χρονοδιαγράμματος δράσεων κ.λπ. Για τα υπουργεία αυτά η επίτευξη των εξοικονομήσεων που έχουν συμφωνηθεί κατά το 2018 θα παρακολουθηθεί με βάση τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες και τους στόχους, όπως έχουν τεθεί και συμφωνηθεί, τα οποία και θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα».

Στις βασικές υποχρεώσεις των φορέων, σύμφωνα με την απόφαση, περιλαμβάνονται «ο έλεγχος της πορείας των πιστώσεων, η συνεχής παρακολούθηση των διαθεσίμων πιστώσεων και των υποχρεώσεων, η μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εξόφληση των τιμολογίων εντός των προθεσμιών που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις».

Όσον αφορά στο πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (στη βάση υπουργικών αποφάσεων του 2016 και 2017 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του ESM), η απόφαση ορίζει ότι «ολοκληρώθηκε στις 31-12-2018» και «τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019».

«Κάβα» στις δαπάνες

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το υπουργείο Οικονομικών δεν αποδεσμεύει από την αρχή του έτους το σύνολο των εγγεγραμμένων δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις ελαστικές δαπάνες τονίζεται φέτος πως ένα ποσοστό ίσο με το 10% των πιστώσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού για ελαστικές δαπάνες δεν διατίθεται έως την 30ή Ιουνίου κάθε οικονομικού έτους, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται. «Η διάθεση των πιστώσεων από την 1η Ιουλίου, κάθε οικονομικού έτους, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει ούτε αναμένεται σημαντική απόκλιση από τα δεσμευτικά όρια δαπανών και τους δημοσιονομικούς στόχους. Συνεπώς η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για τον λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών».

Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων

Το υπουργείο Οικονομικών θα ενισχύσει τους προϋπολογισμούς των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων με πιστώσεις ειδικά για «αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου να εκτελεστούν δικαστικές αποφάσεις ή συμβιβαστικές πράξεις (αναγνώριση απαιτήσεων με πρακτικά του ΝΣΚ).

Χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις, στην εγκύκλιο οδηγιών ορίζεται ότι «η διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και συνεπώς, αιτήματα για διάθεση πιστώσεων για την αιτία αυτή δεν θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με εξαίρεση την περίπτωση εξάντλησης των πιστώσεων που θα τεθούν στη διάθεση των φορέων. Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού των αιτημάτων για χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι η δικαστική απόφαση είναι τουλάχιστον τελεσίδικη και εκτελεστή ή η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι η δικαστική απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ…».

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει