Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ψηφιακές ενισχύσεις για καινοτόμες εφαρμογές

Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ στη νέα δράση «digi-mobile»

Στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc), στοχεύει η νέα δράση ψηφιακών ενισχύσεων «digi-mobile», που αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Η δράση υλοποιείται από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» (Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ) και εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν προτάσεις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στους Oδηγούς της δράσης.

Επισημαίνεται ότι επιδοτούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας λογισμικού και/ή υπηρεσιών λογισμικού, με τη μορφή «Software as a Service». Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης. Η μέγιστη ενίσχυση αφορά το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και δεν μπορεί να υπερβεί τα 7.000 ευρώ, για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native mobile ή web mobile εφαρμογές ή τα 1.400 ευρώ, για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal. Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ολοκληρώσουν την επένδυση το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης έργου.

Για τη διευκόλυνσή τους ως προς την κατάρτιση και την υποβολή της πρότασής τους, πρόκειται να δημιουργηθεί «κατάλογος προμηθευτών» στην ηλεκτρονική σελίδα της δράσης, στη διεύθυνση http://digi-mobileportal.digitalaid.gr.

Η υποβολή των προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι άμεση και η επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής ανά ΕΠ/ΠΕΠ του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και μέχρι εξαντλήσεως του ανά Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου καταχωρoύνται οι ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια, στην οποία είναι εγκατεστημένες και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής: Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής: Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00,

Περιφέρειες του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής: Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00,

Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής: Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει