Χαρίτσης: Οι 10 βασικές θέσεις για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής

Να αναζητηθούν πρόσθετες ίδιες πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ (π.χ. φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές) για να διατηρηθούν οι πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ στα ίδια επίπεδα, προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ξεκινήσει για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020.

Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση και προτείνει 10 βασικές θέσεις.

Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί το βασικό εργαλείο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών, την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη στήριξη των επιχειρήσεων και γενικότερα, την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών της. Στην Ελλάδα η Πολιτική Συνοχής υλοποιείται μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Στην εισήγησή του ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της κρίσης σε συνδυασμό με τις αδυναμίες στην αρχιτεκτονική του κοινού νομίσματος έχουν παροξύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών – μελών και έχουν πολλαπλασιάσει τις φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό της Ένωσης. Το Brexit ήταν το πρώτο καμπανάκι κινδύνου, η ενίσχυση των ρατσιστικών και ξενοφοβικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη, το δεύτερο.

Για να απαντήσει στις αυξημένες προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται να αναβαθμίσει την Πολιτική Συνοχής και να την πλαισιώσει με επαρκείς πόρους. Τυχόν αποδυνάμωσή της, όπως διεκδικούν κάποιες φωνές με αφορμή το Brexit, θα στερούσε από την Ένωση τα μέσα με τα οποία διασφαλίζει τη συνοχή της και θα καθιστούσε το μέλλον της αβέβαιο.

Η Πολιτική Συνοχής, τονίζει ο κ. Χαρίτσης, δεν πρέπει να τοποθετείται απέναντι στις πολιτικές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η συνοχή και η ανταγωνιστικότητα είναι στόχοι αλληλένδετοι. Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών είναι όρος για την επίτευξη βιώσιμης συνοχής, ενώ η συνοχή αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς επιτρέπει την καλύτερη και ουσιαστικότερη αξιοποίηση του πιο σημαντικότερου πλεονεκτήματος που διαθέτει η Ευρώπη – των ανθρώπων της.

Για το υπουργείο Οικονομίας, η Πολιτική Συνοχής αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και την εμβάθυνση στις ευρωπαϊκές αρχές για την ευημερία των πολιτών. Παράλληλα, συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης με ολοκληρωμένο τρόπο, συνεκτιμώντας τις προκλήσεις από την παγκοσμιοποίηση, την κλιματική αλλαγή και τις δημογραφικές εξελίξεις.

Απαιτείται, λοιπόν, συνεκτικός σχεδιασμός με ξεκάθαρους στόχους και περιεχόμενο. Ειδικότερα:

1 Διατήρηση (αν όχι αύξηση) των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ

Οι πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, καθιστούν απαραίτητη τη διατήρηση του προϋπολογισμού της Ένωσης -αν όχι την αύξησή του. Ειδικότερα, η Πολιτική Συνοχής αποτελεί στοιχείο ταυτότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς είναι το βασικό εργαλείο που υπηρετεί τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών. Είναι λοιπόν απαραίτητη τουλάχιστον η διατήρηση του ύψους των κονδυλίων που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2020 και η αποφυγή της αποδυνάμωσής της, παρά τους αυξανόμενους χρηματοδοτικούς περιορισμούς και τις συνέπειες του Brexit. Για να διατηρηθούν οι πόροι στα ίδια επίπεδα πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετες ίδιες πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ (πχ φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές).

2 «Όχι» στη μείωση του προϋπολογισμού της Συνοχής και της ΚΑΠ

Είμαστε αντίθετοι σε ενδεχόμενη μείωση των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), υπέρ χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτά του CEF (Connecting Europe Facility) και EFSI (European Fund for Strategic Investments – Σχέδιο Γιούνκερ). Τα προγράμματα αυτά είναι προφανώς χρήσιμα και η χώρα μας κάνει ήδη τη βέλτιστη χρήση τους (πρώτοι, μεταξύ των χωρών μελών, στην αξιοποίηση και των δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων).  Ωστόσο αυτά  πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στους πόρους της Συνοχής (ΕΣΠΑ) ώστε να μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Επιπλέον, για τις χώρες που παρουσιάζουν υστέρηση χρειάζεται να υπάρχει συγκεκριμένη και ποσοτικοποιημένη κατανομή των κονδυλίων του EFSI.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει