Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Η ΕΚΤ εξέδωσε νέους οδηγούς για την αδειοδότηση τραπεζών και ιδρυμάτων fintech.

Δύο νέους οδηγούς σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης τραπεζών και ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε αυτούς εξηγεί τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις απαιτήσεις αδειοδότησης για τράπεζες γενικότερα και για πιστωτικά ιδρύματα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) ειδικότερα.

Η δημοσίευσή τους έρχεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διαφάνεια και τις εποπτικές πρακτικές. Ο πρώτος οδηγός εξηγεί τη γενική διαδικασία υποβολής αίτησης και τις απαιτήσεις αξιολόγησης όσον αφορά στη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων, το κεφάλαιο, κ.λπ. Ο δεύτερος εστιάζει στην αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, συμπληρώνει το πρώτο και απευθύνεται στις οντότητες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Ο οδηγός για τις τράπεζες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εξηγεί πτυχές σχετικά με την εποπτική αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης που είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την ειδική φύση των τραπεζών με επιχειρηματικά μοντέλα βασιζόμενα στη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Θα πρέπει να διαβάζεται συνδυαστικά με τους γενικούς οδηγούς της ΕΚΤ για την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

Όπως επισημαίνεται από την κεντρική τράπεζα, οι οδηγοί αντανακλούν τη δέσμευσή της να διασφαλίζει συνεπείς εποπτικές πρακτικές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, προάγοντας μια κοινή ερμηνεία των κριτηρίων αδειοδότησης. Αποτελούν έτσι ένα πρακτικό εργαλείο για τις αιτούσες οντότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόησή τους όσον αφορά τα κριτήρια και να διασφαλιστεί μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία αδειοδότησης.

Ο ρόλος της ΕΚΤ, όπως ξεκαθαρίζεται, είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες έχουν την κατάλληλη άδεια και διαθέτουν πλαίσια ελέγχου κινδύνων που τους επιτρέπουν να προβλέπουν, να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν στο πεδίο των εργασιών τους. Χάρη στην αδειοδότηση διασφαλίζεται ότι μόνο οι εύρωστες τράπεζες μπορούν να εισέρχονται στην αγορά και να εκτελούν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Επιπλέον, για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, οι τράπεζες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας πρέπει να τηρούν τα ίδια πρότυπα με τις άλλες τράπεζες.

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές από την πλευρά τους ενεργούν ως το πρώτο σημείο επαφής για την παραλαβή των αιτήσεων αδειοδότησης, ενώ οι αξιολογήσεις διενεργούνται από κοινού με την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ λαμβάνει την τελική απόφαση για τη χορήγηση, επέκταση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας τράπεζας στη ζώνη του ευρώ.

Στη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης οι επόπτες εξετάζουν κατά πόσον η οντότητα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αδειοδότησης που ορίζονται στην ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, η οντότητα πρέπει να πληροί τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, να διαθέτει επαρκές σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων και να διασφαλίζει ότι τα διοικητικά της στελέχη πληρούν τα κριτήρια της αξιολόγησης της καταλληλότητας.

Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της τραπεζικής εποπτείας, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων στο οποίο, αφενός, εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια που έστειλαν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και, αφετέρου, παρουσιάζονται τα ίδια τα σχόλια. Μια δεύτερη διαβούλευση όσον αφορά συμπλήρωμα του οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.