Μειώνονται αναδρομικά τα πρόστιμα για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Μια έκπληξη για φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έχουνεκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις πριν από το 2014 επεφύλαξε το υπουργείο Οικονομικών. Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, επεκτείνει το σύστημα υπολογισμού των προστίμων (προσαυξήσεων και τόκων) εκπρόθεσμης καταβολής φόρων, που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (εφαρμόζεται από την 1.1.2014) και στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των ετών προ του 2014, εφόσον από την εφαρμογή του προκύπτει μικρότερη επιβάρυνση για τον ελεγχόμενο φορολογούμενο.

Πιο συγκεκριμένα για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος της διάταξης και αφορούν σε υποχρεώσεις χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις πριν από την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ήτοι μέχρι 31.12.2013) επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58, 58Α παρ. 2 ή 59 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση, πλέον του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον το πρόστιμο αυτό συναθροιζόμενο με τους τόκους συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμών φορολογικών ελέγχων των χρήσεων μέχρι και το 2013 δεν θα επιβάλλονται πλέον οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, οι οποίοι στον φόρο εισοδήματος και τους λοιπούς φόρους πλην ΦΠΑ ανέρχονται σε 1% για εκπρόθεσμη δήλωση, 2% για ανακριβή δήλωση και 2,5% για μη υποβληθείσα δήλωση, ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, και σε 1,5%, 3% και 3,5%, αντίστοιχα, ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής ΦΠΑ, με ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση το 120%. Αντί των διατάξεων αυτών, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Η παραπάνω ρύθμιση θα ισχύσει άμεσα, αλλά θα αφορά μόνο εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει η παράγραφος 5 της τροπολογίας, «ποσά που καταβλήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο για πράξεις προσδιορισμού φόρου και εκπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις που εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν, κατά περίπτωση, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος και που αφορούν σε φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις πριν την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ (ήτοι 31.12.2013), δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου».

Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή δεν αφορά (δεν μειώνει) τα πρόστιμα του παλαιού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τα οποία προβλέπονται για παραβάσεις έκδοσης ή λήψης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων κ.λπ. σε φορολογικούς ελέγχους των χρήσεων μέχρι και το 2013.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει