Δράσεις του Δήμου Βόλου στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, και συγκεκριμένα στον τομέα του «Ανασχεδιασμού Διαδικασιών», αναρτήθηκε ως καινοτόμα η πρακτική του Δήμου Βόλου: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Εργαλεία και Συστήματα Ποιότητας».

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας αποτελεί δράση του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις δημόσιες οργανώσεις για την ανάπτυξη ικανότητας καινοτομίας και διοικητικού μετασχηματισμού τους μέσα από διάφορες δράσεις (συνεδρία, εργαστήρια, εργαλεία και άλλες μεθοδολογίες). Στόχος του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας είναι τόσο η ανάδειξη και διαμοίραση καινοτομιών των δημοσίων οργανώσεων όσο και η συνεργασία και δικτύωσή τους για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Η γνώση που θέλησε να αναδείξει και να συνεισφέρει ο Δήμος Βόλου στo Παρατηρητήριο Καινοτομίας αφορά στις δράσεις που έχει αναπτύξει αναφορικά με τα εργαλεία και συστήματα ποιότητας που εφαρμόζει. Ο Δήμος Βόλου αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, σχεδίασε, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, δηλαδή ένα σύνολο διαδικασιών μαζί με την απαιτούμενη οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η προσπάθεια αυτή, η οποία ξεκίνησε από στελέχη του Δήμου Βόλου, περιλαμβάνει δράσεις όπως η πιστοποίηση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνές πρότυπου ISO 9001:2015 (με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση έργων), η εφαρμογή της αυτό-αξιολόγησης σε υπηρεσίες του Δήμου Βόλου με το εργαλείο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.), η δημιουργία Ομάδας Ποιότητας αποτελούμενη μόνο από υπηρεσιακά στελέχη, η δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων για την από κοινού και με ενιαίο τρόπο διαχείριση των έργων του Δήμου Βόλου, καθώς και η μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης σε υπηρεσίες του Δήμου.

Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων για το Δήμο Βόλου είναι η επιτυχημένη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και η απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο εσωτερικό του σε εργαλεία και συστήματα ποιότητας που οδηγεί στη δημιουργία μίας νέας νοοτροπίας /κουλτούρας στους υπαλλήλους του με στόχο τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού σε διάφορους τομείς λειτουργίας του.

Η καινοτόμα πρακτική του Δ. Βόλου αναρτήθηκε στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας https://innovation.gov.gr/best-practices/ και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών στους ακόλουθους συνδέσμους: Facebook: https://www.facebook.com/innovation.gov.gr, Twitter: https://twitter.com/innovunit_MoI

Μπορεί επίσης να σας αρέσει